Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
14/05/2018
11:00 - 11:40 Kiểm tra công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-Hội SV Khoa Quản trị kinh doanh + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
A1.207B Đ/c Trường Minh
11:45 - 12:15 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV BM Kỹ thuật Xây dựng + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
A1.207B đ/c Trường Minh
12:20 - 12:50 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Chi Đoàn BM Toán ứng dụng + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
A1.207B đ/c Trường Minh
Thứ ba
15/05/2018
11:00 - 11:40 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 - 2018 tại Đoàn TN-LCH SV Khoa Công nghệ sinh học + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
A1.207B Đ/c Hải Đăng
11:45 - 12:15 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV Khoa Điện tử Viễn thông + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
A1.207B đ/c Hải Đăng
12:20 - 12:50 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV BM Kỹ thuật Y sinh + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
A1.207B đ/c Hải Đăng
15:30 Họp Ban Tuyên giáo Đoàn trường đ/c Hải Đăng, Yên Khánh, Tùng Dương, Thảo My, Tri Hiền, Phương Uyên O1.106 Đ/c Hải Đăng
Thứ tư
16/05/2018
11:00 - 11:40 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV Khoa Công nghê thông tin + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
A1.207B Đ/c Trường Minh
11:45 - 12:15 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018 tại Đoàn TN - LCH BM Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp + Trợ lý thanh niên của Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ BTV Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ Bộ môn.
A1.207B đ/c Trường Minh
12:20 - 12:50 Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Chi Đoàn BM Vật lý +Trợ lý thanh niên của Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ BTV Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ Bộ môn.
A1.207B đ/c Trường Minh
14:00 Họp triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2018 Thường trực Đoàn trường Hội trường Thành Đoàn
Thứ năm
17/05/2018
11:00 - 11:30 Làm việc và trao đổi với Đoàn Khối CBGV về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018 BTV Đoàn Khối CBGV A1.207B Đ/c Trường Minh
11:30 Họp Cán bộ Đoàn trường Đ/c Sâu Phắn, các đồng chí Cán bộ Đoàn trường O1.106 Đ/c Sâu Phắn
11:35 - 12:10 Làm việc và trao đổi với Chi Đoàn BM Anh về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018 + Trợ lý thanh niên của Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ Ban thường vụ Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ Bộ môn.
A1.207B đ/c Trường Minh
Thứ sáu
18/05/2018
10:00 Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh Thường trực Đoàn trường A2.104 Đ/c Trường Minh
12:00 Tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường năm học 2017-2018 + BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên;
+ BCH Đoàn TN - LCH SV các Khoa/ Bộ môn
A2.104 Đ/c Hải Đăng
Thứ bảy
19/05/2018
13:30 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Thường trực Hội sinh viên Phòng B2 Thành Đoàn
Chủ nhật
20/05/2018
08:30 Hội Nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biều toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết Địa hội Đại hội Đại biều toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quốc Tế lần V, nhiệm kỳ 2017-2019. + UV BCH Đoàn trường;
+ UV BCH HSV trường;
+ UV BCH các Đoàn Khoa/ BM;
+ UV BCH LCH SV Khoa/BM;
+ BCN các CLB trực thuộc Đoàn TN - Hội SV;
+ BCN các CLB trực thuộc Đoàn Khoa/BM.
B.701 Trường ĐH quốc Tế (CS 234 Pasteur, Q.3, TP.HCM) Đ/c Trường Minh

Thứ hai (14/05/2018)

11:00 - 11:40:
Nội dung : Kiểm tra công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-Hội SV Khoa Quản trị kinh doanh
Thành phần : + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : Đ/c Trường Minh
11:45 - 12:15:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV BM Kỹ thuật Xây dựng
Thành phần : + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : đ/c Trường Minh
12:20 - 12:50:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Chi Đoàn BM Toán ứng dụng
Thành phần : + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : đ/c Trường Minh

Thứ ba (15/05/2018)

11:00 - 11:40:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 - 2018 tại Đoàn TN-LCH SV Khoa Công nghệ sinh học
Thành phần : + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : Đ/c Hải Đăng
11:45 - 12:15:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV Khoa Điện tử Viễn thông
Thành phần : + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : đ/c Hải Đăng
12:20 - 12:50:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV BM Kỹ thuật Y sinh
Thành phần : + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : đ/c Hải Đăng
15:30:
Nội dung : Họp Ban Tuyên giáo Đoàn trường
Thành phần : đ/c Hải Đăng, Yên Khánh, Tùng Dương, Thảo My, Tri Hiền, Phương Uyên
Địa điểm : O1.106
Chủ trì : Đ/c Hải Đăng

Thứ tư (16/05/2018)

11:00 - 11:40:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Đoàn TN-LCH SV Khoa Công nghê thông tin
Thành phần : + Trợ lý Thanh niên Đoàn Khoa/ BM.
+ BTV Đoàn Khoa/ BM.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ BM.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : Đ/c Trường Minh
11:45 - 12:15:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018 tại Đoàn TN - LCH BM Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Thành phần : + Trợ lý thanh niên của Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ BTV Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ BTK LCH Đoàn Khoa/ BM.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ Bộ môn.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : đ/c Trường Minh
12:20 - 12:50:
Nội dung : Kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017 -2018 tại Chi Đoàn BM Vật lý
Thành phần : +Trợ lý thanh niên của Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ BTV Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ Bộ môn.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : đ/c Trường Minh
14:00:
Nội dung : Họp triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2018
Thành phần : Thường trực Đoàn trường
Địa điểm : Hội trường
Chủ trì : Thành Đoàn

Thứ năm (17/05/2018)

11:00 - 11:30:
Nội dung : Làm việc và trao đổi với Đoàn Khối CBGV về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018
Thành phần : BTV Đoàn Khối CBGV
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : Đ/c Trường Minh
11:30:
Nội dung : Họp Cán bộ Đoàn trường
Thành phần : Đ/c Sâu Phắn, các đồng chí Cán bộ Đoàn trường
Địa điểm : O1.106
Chủ trì : Đ/c Sâu Phắn
11:35 - 12:10:
Nội dung : Làm việc và trao đổi với Chi Đoàn BM Anh về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018
Thành phần : + Trợ lý thanh niên của Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ Ban thường vụ Đoàn Khoa/ Bộ môn.
+ Đại diện CLB trực thuộc Đoàn Khoa/ Bộ môn.
Địa điểm : A1.207B
Chủ trì : đ/c Trường Minh

Thứ sáu (18/05/2018)

10:00:
Nội dung : Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh
Thành phần : Thường trực Đoàn trường
Địa điểm : A2.104
Chủ trì : Đ/c Trường Minh
12:00:
Nội dung : Tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường năm học 2017-2018
Thành phần : + BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên;
+ BCH Đoàn TN - LCH SV các Khoa/ Bộ môn
Địa điểm : A2.104
Chủ trì : Đ/c Hải Đăng

Thứ bảy (19/05/2018)

13:30:
Nội dung : Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Thành phần : Thường trực Hội sinh viên
Địa điểm : Phòng B2
Chủ trì : Thành Đoàn

Chủ nhật (20/05/2018)

08:30:
Nội dung : Hội Nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biều toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết Địa hội Đại hội Đại biều toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quốc Tế lần V, nhiệm kỳ 2017-2019.
Thành phần : + UV BCH Đoàn trường;
+ UV BCH HSV trường;
+ UV BCH các Đoàn Khoa/ BM;
+ UV BCH LCH SV Khoa/BM;
+ BCN các CLB trực thuộc Đoàn TN - Hội SV;
+ BCN các CLB trực thuộc Đoàn Khoa/BM.
Địa điểm : B.701 Trường ĐH quốc Tế (CS 234 Pasteur, Q.3, TP.HCM)
Chủ trì : Đ/c Trường Minh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây