Họ tênMSSVCó tham đủ thời gian lớp họcĐiểm thi bài trắc nghiệmHoàn thành bài tự luậnKết quảNgày học
Không tìm thấy MSSV
Trần Thị Hồng ÁiBABAIU21319x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Diệu ÁiBEBEIU21181x50xĐạt18/03/2022
Trương Phúc AnBABAIU20526x50xĐạt18/03/2022
Cao Nhã AnBTCEIU20052x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thùy AnENENIU20003x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hà AnIELSIU20001x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Vũ Mỹ AnIELSIU21003x50xĐạt18/03/2022
Tất Thục ÂnBEBEIU17044x50xĐạt18/03/2022
Bùi Trần Thiên ÂnIELSIU19103x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Gia ÂnITCSIU21151x50xĐạt18/03/2022
Ngô Lê Thiên ÂnITITDK21030x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Hồng ÂnITITIU21150x50xĐạt18/03/2022
Phan Đình Thy AnBABAIU21323x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thuỳ AnBABAWE19019x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thu AnENENIU20001x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Trâm AnhBAACIU20107x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh AnhBAACIU21052x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đặng Trâm AnhBABAIU19007x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Minh AnhBABAIU20009x50xĐạt18/03/2022
Đặng Ngô Quỳnh AnhBABAIU20013x50xĐạt18/03/2022
Võ Nguyễn Thùy AnhBABAIU20014x50xĐạt18/03/2022
Lê Quốc AnhBABAIU20395x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Nguyễn Phương AnhBABAIU20458x50xĐạt18/03/2022
Phạm Đức AnhBABAIU20530x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Mai AnhBABAIU21189x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Vân AnhBABAIU21333x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Minh AnhBABAIU21334x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Kim AnhBABAIU21336x50xĐạt18/03/2022
Phạm Phương Quỳnh AnhBABAIU21347x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Quỳnh AnhBABAWE20131x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồ Hoàng AnhBABAWE21443x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồng AnhBABAWE21450x50xĐạt18/03/2022
Lâm Hoàn Phương AnhBAFNIU19001x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Minh AnhBEBEIU21044x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Minh AnhBEBEIU21187x50xĐạt18/03/2022
Phùng Thị Ngọc AnhBTBCIU19032x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Phương AnhBTBCIU19034x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương AnhBTBTIU20157x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Vân AnhBTBTIU21123x50xĐạt18/03/2022
Lê Huỳnh Minh AnhBTCEIU20010x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Tú AnhBTCEIU21055x50xĐạt18/03/2022
Trương Thị Minh AnhBTFTIU18224x50xĐạt18/03/2022
Vương Đồng AnhEEEEIU20046x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Quế AnhENENIU19032x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Quế AnhENENIU19034x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Minh AnhENENIU20005x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Bảo AnhENENIU20006x50xĐạt18/03/2022
Vũ Quỳnh AnhENENIU21084x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quỳnh AnhIELSIU19104x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Vân AnhIELSIU19111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh AnhIELSIU20258x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Vân AnhIELSIU21256x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Duy AnhITCSIU21163x50xĐạt18/03/2022
Phạm Vũ Tuyết AnhITDSIU21073x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Lan AnhITDSIU21075x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồ Thế AnhITITIU20156050xChưa đạt18/03/2022
Trần Nguyễn Nam AnhITITIU20161x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Chung AnhITITIU21155x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Trúc AnhMAMAIU18003x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Kiều AnhMAMAIU21059x50xĐạt18/03/2022
Lê Phan Ngọc ÁnhBABAIU21350x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Hằng AnhBAACIU21145x45xĐạt18/03/2022
Trương Trần Trâm AnhBABAWE21454x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh AnhBABAWE21462x50xĐạt18/03/2022
Tran Thi Phuong AnhBTFTIU21144x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu Việt BáchBAFNIU21403x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Vũ Xuân BáchEEACIU21078x50xĐạt18/03/2022
Trần Sĩ BáchIELSIU21260x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Luận Công BằngITITIU20163x50xĐạt18/03/2022
Chiêm Nguyên BảoBAACIU21172x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thế BảoBABAIU21093x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phạm Gia BảoBABAWE21468x50xĐạt18/03/2022
Trần Quang BảoCECEIU19006x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Lê Gia BảoENENIU18011x50xĐạt18/03/2022
Uông Quốc BảoENENIU20109x50xĐạt18/03/2022
Trần Quốc BảoIEIEIU19042x50xĐạt18/03/2022
Cao Gia BảoIELSIU20163x50xĐạt18/03/2022
Ngô Gia BảoIELSIU20270x50xĐạt18/03/2022
Phùng Đức BảoIELSIU21187x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc BảoITITIU19081x50xĐạt18/03/2022
Phạm Gia BảoITITIU20166x50xĐạt18/03/2022
Phan Công BảoITITWE21004x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành BảoEEACIU20054x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc BíchBAFNIU19062x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Ngọc BíchIELSIU21263x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Kim BiênBTBTIU18024x50xĐạt18/03/2022
Hồ Lê Hải BìnhBABAWE20012x50xĐạt18/03/2022
Quách Nhị BìnhBEBEIU21195x50xĐạt18/03/2022
Vũ Nam BìnhENENIU18012x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Gia BìnhIELSIU19114x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh BìnhITDSIU20056x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đắc CầnBEBEIU17056x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức CảnhEEACIU19031x50xĐạt18/03/2022
Trương Bảo ChâuBABAIU19016x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc ChâuBABAIU20022x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Minh ChâuBABAIU20312x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mai Minh ChâuBABAIU21199x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Bảo ChâuBABAIU21357x50xĐạt18/03/2022
Võ Bảo ChâuBABAWE21240x50xĐạt18/03/2022
Lương Trần Bảo ChâuBTFTIU21149x50xĐạt18/03/2022
Lê Trần Thị Ngọc ChâuBTFTIU21150x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh ChâuBTFTIU21151x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Bảo ChâuIELSIU21264x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh ChâuMAMAIU21061x32,5xĐạt18/03/2022
Ngô Ngọc Kim ChiBABAIU20026x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thi Hạnh ChiENENIU18115x50xĐạt18/03/2022
Vũ Phương Lan ChiENENIU20010x50xĐạt18/03/2022
Đặng Trần Kim ChiENENIU21086x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Kim ChiIELSIU19117x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Lê Quỳnh ChiIELSIU21267x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Tú ChiITITIU20175x50xĐạt18/03/2022
Lê Đỗ Linh ChiBTFTIU19046x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trường ChinhBABAWE18653x50xĐạt18/03/2022
Võ Huỳnh Minh ChươngBAACIU21009x47,5xĐạt18/03/2022
Trần Bác ChươngITITIU20093x50xĐạt18/03/2022
Lương Di CôngEEEEIU21024x50xĐạt18/03/2022
Dương Thành CôngITITIU18229x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức CôngITITIU19087x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Hồng CúcBABAWE21478x50xĐạt18/03/2022
Hồ Việt CườngBAFNIU21411x50xĐạt18/03/2022
Bùi Xuân CườngEEACIU17005x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Hùng CườngITDSIU21078x50xĐạt18/03/2022
Ngô Quang ĐạiEEACIU20056x50xĐạt18/03/2022
Trương Mộng Song DânBABAWE20044x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trí ĐăngENENIU18100x50xĐạt18/03/2022
Ninh Hải ĐăngENENIU20152x50xĐạt18/03/2022
Trần Minh ĐăngENENWE20059x50xĐạt18/03/2022
Dương Thành DanhEEEEIU21025x50xĐạt18/03/2022
Cáp Thành DanhENENIU21087x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Phúc ĐạtEEACIU21080x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tuấn ĐạtEEACIU21097x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Tiến ĐạtITDSIU20109x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Tiến ĐạtITDSIU21080x50xĐạt18/03/2022
Lê Tấn ĐạtITITIU18270x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc ĐạtITITIU21171x50xĐạt18/03/2022
Trần Quang Thụy DiễmBABAWE20103x50xĐạt18/03/2022
Phan Huy Ngọc DiễmIELSIU19126x50xĐạt18/03/2022
Võ Khải ĐiềnBABAIU19020x50xĐạt18/03/2022
Lê Trần Ngọc DiệpBABAWE20043x50xĐạt18/03/2022
Trần Kim ĐiệpBAFNIU20265x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU18044x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Hoàng DiệuBAFNIU21416x50xĐạt18/03/2022
Trà Trọng DĩnhIELSIU19012x50xĐạt18/03/2022
Dương Mỹ ĐìnhBABAIU19151x47,5xĐạt18/03/2022
Vũ Văn ĐôITITIU21125x50xĐạt18/03/2022
Phan Khánh ĐoanBABAWE20011x50xĐạt18/03/2022
Bùi Đào Khả DoanhBABAIU20542x50xĐạt18/03/2022
Lê Văn DoanhIEIEIU19045x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng ĐứcBABAIU21312x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ĐứcBEBEIU21203x50xĐạt18/03/2022
Lê Việt ĐứcEEACIU19036x50xĐạt18/03/2022
Trần Đoàn Việt ĐứcEEACIU19037x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ĐứcIELSIU21276x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng DungBTBCIU19002x50xĐạt18/03/2022
Văn Thị Ngọc DungBTBTIU18047x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thảo DungENENIU17048x50xĐạt18/03/2022
Tạ Mỹ DungENENIU21088x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khánh DungENENIU21089x50xĐạt18/03/2022
La Hạnh DungIELSIU20287x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Thùy DungIELSIU20288x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thụy Thùy DungIELSIU21277x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Quỳnh DungIELSIU21278x50xĐạt18/03/2022
Lê Tấn DũngBAFNIU21423x50xĐạt18/03/2022
Bùi Trí DũngBEBEIU20164x50xĐạt18/03/2022
Ngô Anh DũngENENIU18015x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mạnh Hùng DũngIEIEIU19082x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Thanh DũngIELSIU19135x50xĐạt18/03/2022
Võ Văn Trí DũngIELSIU21013x50xĐạt18/03/2022
Hồ Anh DũngITCSIU21172x50xĐạt18/03/2022
Bùi Ngọc Thùy DươngBTBCIU21045x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bình DươngEEACIU18122x50xĐạt18/03/2022
Lê Xuân DươngEEEEIU21026x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Công DươngEEEEIU21055x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đào Tuyên DươngIEIEIU20111x50xĐạt18/03/2022
Dương Bình DươngIELSIU21189x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Thuỳ DươngEEACIU21100x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu DuyBAACIU19010x45xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức DuyBABAWE21249x50xĐạt18/03/2022
Trần Đức DuyBEBEIU21206x50xĐạt18/03/2022
Võ Phước DuyEEEEIU17032x50xĐạt18/03/2022
Bùi Anh DuyEEEEIU21027x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quang DuyENENIU18093x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hải DuyIEIEIU21094x50xĐạt18/03/2022
Đặng Quốc Anh DuyITDSIU20015050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Bá DuyITDSIU21014x45xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đặng Thành DuyITITIU21191x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Khánh DuyENENWE21328x50xĐạt18/03/2022
Đặng Huế DuyênBTFTIU20077x50xĐạt18/03/2022
Ngô Triệu Gia GiaITDSIU20034x50xĐạt18/03/2022
Lê Châu Trúc GiangBAFNIU21434x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh GiangENENIU20141x50xĐạt18/03/2022
Đinh Ngọc Vĩnh GiangIEIEIU20024x45xĐạt18/03/2022
Phan Thị Hương GiangIELSIU20020x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Lan GiaoBAFNIU20278x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Linh GiaoBTCEIU21087x50xĐạt18/03/2022
Vũ Duy HàBEBEIU20171x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thuý HàBTCEIU21088x47,5xĐạt18/03/2022
Tạ Vũ Ngọc HàIEIEIU20051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Hoàng HạITITIU21127x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như HảiIELSIU20162x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Văn HảiITITIU18287x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Dương Thảo HânBAACIU20004x40xĐạt18/03/2022
Trần Gia HânBABAIU20048x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc HânBABAIU20321x45xĐạt18/03/2022
Võ Gia HânBABAIU21208x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc HânBABAUH21006x42,5xĐạt18/03/2022
Đoàn Khả HânBABAWE21494x50xĐạt18/03/2022
La Vịnh HânBTBTIU20041x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh HânBTFTIU20082x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc HânIEIEIU18152x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Gia HânIEIEIU19048x50xĐạt18/03/2022
Trương Gia HânIELSIU21292x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Gia HânMAMAIU20083x37,5xĐạt18/03/2022
Trần Thu HằngBABAIU21209x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thúy HằngBABAWE21498x32,5xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thúy HằngBAFNIU20287x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thúy HằngBAFNIU20288x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ HằngBAFNIU21442x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh HạnhBABAIU18050x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đào Hồng HạnhBABAIU21210x50xĐạt18/03/2022
Trần Hồ Hồng HạnhBABAIU21389x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ HạnhBTCEIU20047x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc Minh HạnhENENIU20169x50xĐạt18/03/2022
Trần Hồng HạnhIELSIU21196x50xĐạt18/03/2022
Tăng Quốc HàoBTFTIU20083x42,5xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Tú HảoBTBTIU20258x50xĐạt18/03/2022
Mai Tố HảoIELSIU20025x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh HậuBTBTWE21069x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung HậuEEACIU19039x50xĐạt18/03/2022
Trần Phước HậuIELSIU20301x50xĐạt18/03/2022
Phùng Vũ Thuần HiếnIEIEIU21099x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thu HiềnBAACIU21068x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thu HiềnBABAAU21033x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thu HiềnBABAAU21043x40xĐạt18/03/2022
Phan Thị HiềnBABAIU20399x50xĐạt18/03/2022
Đặng Ngọc Thu HiềnBABAWE21502x50xĐạt18/03/2022
Vương Thị Thanh HiềnBTCEIU21058x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh HiểnENENWE21241x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Bích HiệpBAACIU20124x32,5xĐạt18/03/2022
Lê Quang HiệpBAFNIU21291x50xĐạt18/03/2022
Lê Huy HiếuBABAIU21018x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung HiếuBEBEIU19064x50xĐạt18/03/2022
Hà Hoàng HiếuBTCEIU21090x50xĐạt18/03/2022
Vũ Trung HiếuEEACIU21106x50xĐạt18/03/2022
Dương Hoàng HiếuIELSIU19019x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Minh HiếuIELSIU19153x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Song Minh HiếuIELSIU21297x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Minh HiếuITDSIU21086x50xĐạt18/03/2022
Lê Nguyễn Quang HiếuITITIU21021x50xĐạt18/03/2022
Cao Thị Minh HiếuMAMAIU21066x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Lệ HoaBAFNIU21445x50xĐạt18/03/2022
Ngô Như Ngọc HoaENENIU18028x50xĐạt18/03/2022
Lê Bùi Quỳnh HoaIELSIU20306x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bá HoàngBABAIU21115x50xĐạt18/03/2022
Lê Trọng HoàngBABAWE20136x50xĐạt18/03/2022
Quách Nguyễn Huy HoàngBAFNIU19087x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh HoàngEEACIU19040x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Vĩnh HoàngEEEEIU21029x50xĐạt18/03/2022
Lê Huy HoàngIELSIU21299x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh HoàngMAMAIU19051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bá HoàngBABAIU21397x50xĐạt18/03/2022
Vũ Huy HoàngENENIU21008x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đăng Ánh HồngBABANS20005x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức Phi HồngITITIU17022x50xĐạt18/03/2022
Bùi Bích HuệIELSIU20239x35xĐạt18/03/2022
Nông Việt HùngBABAWE19197x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung HùngEEEEIU21031x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đoàn Minh HưngBABAIU19033x50xĐạt18/03/2022
Đào Nhật HưngBAFNIU20296x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Gia HưngENENIU18109x50xĐạt18/03/2022
Trần Vũ Khánh HưngITCSIU21182x50xĐạt18/03/2022
Ngô Lưu Tấn HưngITITIU21129x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc HưngITITIU21211x50xĐạt18/03/2022
Trương Quốc HưngBAACIU21183x47,5xĐạt18/03/2022
Đỗ Phạm Thiên HươngBAFNIU21449x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Trần Thảo HươngIELSIU20226x50xĐạt18/03/2022
Lê Trương Quỳnh HươngMAMAIU21070x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc HuyBABAIU21407x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nhất HuyBABAUH21025x50xĐạt18/03/2022
Châu Thành HuyBEBEIU20018x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức HuyBEBEIU20206x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Đức HuyEEACIU18115050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Lê HuyEEEEIU21034x50xĐạt18/03/2022
Võ Anh HuyEEEEIU21035x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Song HuyITITIU19134x50xĐạt18/03/2022
Đặng Nhật HuyITITIU20043x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Gia HuyITITIU21214x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thế Vinh HuyBEBEIU21148x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Bích HuyềnBABAWE21267x50xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Khánh HuyềnBTFTIU20003x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Thanh HuyềnIELSIU20168x50xĐạt18/03/2022
Ngô Tôn Khánh HuyềnIELSIU21307x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Như HuỳnhBAFNIU19096x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Quốc HyBEBEIU21149x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc Gia HyEEACIU21118x50xĐạt18/03/2022
Bùi Mạc Anh KhaITITIU20221x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng KhangBAFNIU19098x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Nguyễn Chí KhangBAFNIU20305x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Gia KhangBAFNIU21458050xChưa đạt18/03/2022
Trần Ngọc Vỹ KhangBEBEIU21064x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Long KhangILSIU21084x50xĐạt18/03/2022
Ngô Í KhangITCSIU21192x50xĐạt18/03/2022
Lê Công Thái KhangITITIU20224x50xĐạt18/03/2022
Tạ Vĩ KhangITITIU20226x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Vân KhanhBABAIU20339x45xĐạt18/03/2022
Trần Tuấn KhanhBAFNIU21305x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Kim KhanhBTBCIU18026x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Minh KhanhBTBTIU18100x50xĐạt18/03/2022
Lê Trần Bảo KhanhBTBTIU21062x50xĐạt18/03/2022
La Nhật KhanhBTCEIU21091x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Nguyễn Phương KhanhBTFTUN21002x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương KhanhEEEEIU21037x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Ngọc KhánhBABAIU21024x50xĐạt18/03/2022
Trần Nam KhánhBAFNIU21462x50xĐạt18/03/2022
Trần Duy KhánhEEEEIU20031x50xĐạt18/03/2022
Trương Kim KhánhIEIEIU18037x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu KhánhITCSIU21076x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Gia KhiêmCECEIU18024x50xĐạt18/03/2022
Trần Đức KhiêmIELSIU20327x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành KhiêmITCSIU21137x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Đăng KhoaBAACIU20130x45xĐạt18/03/2022
Phạm Minh KhoaBABAIU18080030xChưa đạt18/03/2022
Lê Huỳnh Anh KhoaBAFNIU20316x50xĐạt18/03/2022
Bùi Nhật KhoaBEBEIU20028x50xĐạt18/03/2022
Trần Phan Đăng KhoaBEBEIU21066x50xĐạt18/03/2022
Hồ Vũ Hoàng KhoaBTBTIU21065x27,5xĐạt18/03/2022
Lê Anh KhoaBTBTIU21210x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành Lạc KhoaIELSIU21308x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Công Anh KhoaITCSIU21158x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Anh KhoaITITIU19141x30xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Minh KhuêBAFNIU21378x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bảo KhuêBTBTIU21138x50xĐạt18/03/2022
Vũ Minh KhuêBTCEIU21061x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thị Minh KhuêIEIEIU21024x50xĐạt18/03/2022
Trần Phan Nhật KhuêIELSIU19033x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như KhươngBEBEIU21228x50xĐạt18/03/2022
Lê Quang KhươngIEIEIU21064x45xĐạt18/03/2022
Le Tu Minh KienITDSIU21092x50xĐạt18/03/2022
Tôn Thất KiênEEACIU19046x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung KiênITDSIU20067x50xĐạt18/03/2022
Lê Trung KiênITDSIU21093x50xĐạt18/03/2022
Trần Anh KiệtIELSIU20334x35xĐạt18/03/2022
Lê Huỳnh Tuấn KiệtMAMAIU18066x50xĐạt18/03/2022
Vương Nhã KỳBABAIU19218x50xĐạt18/03/2022
Hồng Minh KỳIELSIU21312x50xĐạt18/03/2022
Tăng Quân LạcITDSIU21094x50xĐạt18/03/2022
Lê Võ Hồng LamIELSIU20338x50xĐạt18/03/2022
Đặng Ngọc LâmBAFNIU21474x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng LâmIELSIU21029x50xĐạt18/03/2022
Khưu Khôn LâmITITIU18303x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Phong LanBABAIU21427x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Hoàng LanBABAUH21119x50xĐạt18/03/2022
Lê Nhật LanBAFNIU21314x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Thu LanBTCEIU21007x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thị Xuân LanITDSIU19007x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng LânBEBEIU21013x50xĐạt18/03/2022
Phạm Song LậpBAFNIU20139050xChưa đạt18/03/2022
Phạm Thị Bích LiễuSESEIU20027x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tạ Thùy LinhBAACIU21023x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Khánh LinhBABAIU18096x50xĐạt18/03/2022
Hà Thị Ngọc LinhBABAIU21031x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Khánh LinhBABAIU21132x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thùy LinhBABAIU21230x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thùy LinhBABAIU21231x50xĐạt18/03/2022
Vũ Khánh LinhBABAIU21235x50xĐạt18/03/2022
Ngô Nguyễn Mai LinhBABAIU21430x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Mỹ LinhBABAIU21434x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Nhật LinhBABAIU21436x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Ánh LinhBABAIU21437x50xĐạt18/03/2022
Lâm Khả LinhBABAIU21438x50xĐạt18/03/2022
Hồ Gia LinhBABAIU21439x50xĐạt18/03/2022
Lê Phương LinhBAFNIU19105x50xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Phương LinhBAFNIU21478x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng Nhật LinhBAFNIU21479x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Thu LinhBAFNIU21480x50xĐạt18/03/2022
Bùi Hoàng Khánh LinhBAFNIU21484x50xĐạt18/03/2022
Đinh Bùi Khánh LinhBEBEIU21152x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Hải LinhBTBCIU20002x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thu LinhBTBTIU20282x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Phương LinhBTCEIU20065x50xĐạt18/03/2022
Dương Hoàng Thảo LinhBTCEIU21094x50xĐạt18/03/2022
Đào Thị Mai LinhBTFTIU21172x50xĐạt18/03/2022
Đặng Mỹ LinhENENIU18095x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng LinhENENIU19012x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Trúc LinhENENIU21105x50xĐạt18/03/2022
Phạm Đào Hoài LinhENENWE21354x50xĐạt18/03/2022
Tống phước mỹ linhIEIEIU21108x50xĐạt18/03/2022
Đào Ngọc Thùy LinhIELSIU19187x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Phan Ngọc LinhIELSIU19192x50xĐạt18/03/2022
Đào Khánh LinhIELSIU20039x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Khánh LinhIELSIU20343x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng LinhITITIU19023x50xĐạt18/03/2022
Vũ Ngọc Khánh LinhMAMAIU19028x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Khánh LinhBEBEIU20213x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Liên Bội LinhBTBTIU18406x50xĐạt18/03/2022
Tạ Ngọc Bích LoanBAFNIU19107x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Kim LoanBAFNIU20333x50xĐạt18/03/2022
Dương Tấn LộcIELSIU19195x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Đức LộcIELSIU20346x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Tấn LộcITCSIU21199x50xĐạt18/03/2022
Trần Văn LộcMAMAIU18017050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc LongBABAIU19051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Hoàng LongBAFNIU18223x50xĐạt18/03/2022
Bành Quang LongITITIU18199x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thăng LongITITIU18293x50xĐạt18/03/2022
Vương Phi LongITITIU21238x50xĐạt18/03/2022
Phan Gia Bảo LongITITIU21239050xChưa đạt18/03/2022
Trần Cao Chí LuânBAFNIU21208x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quý LươngBABAIU18112x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hiền LươngBABAIU20073x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh LươngITITIU21240x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU21442x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phượng LyBAFNIU21487x50xĐạt18/03/2022
Lê Hà Phương LyBTBTIU21220x50xĐạt18/03/2022
Lê Công LýBABAIU20319x45xĐạt18/03/2022
Lê Trần Thiên LýBABAWE21541x40xĐạt18/03/2022
Lý Thị Ngọc MaiBAACIU21189x45xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Tuyết MaiBAACIU21190x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Vũ Ngọc MaiBABAWE21542x50xĐạt18/03/2022
Võ Phương MaiBAFNIU20342x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Xuân MaiBAFNIU21066x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thoại Quỳnh MaiIELSIU19199x50xĐạt18/03/2022
Đặng Gia MẫnENENIU21111x50xĐạt18/03/2022
Trầm Lê MạnhITITIU21077x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thảo MiBTBTIU17035x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồ Ánh MinhBABAIU21449x50xĐạt18/03/2022
Lưu Phan Bình MinhBABAWE21552x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhật MinhEEACIU19049x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Xuân MinhEEACIU21128x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Phạm Bình MinhENENIU20023x50xĐạt18/03/2022
Dương Trần Nhật MinhITDSIU20032x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê MinhITITIU20112x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Hoàng MinhBTFTIU19012x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Ái MyBABAIU20455x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc MyBABAIU20492x50xĐạt18/03/2022
Tiêu Hà MyBABAIU21459x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Kiều MyBAFNIU21493x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồng MyBEBEIU21085x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Lê Tuyết MyBTFTIU18165x50xĐạt18/03/2022
Lê Trà MyENENIU21112x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Uyển MyIELSIU20048x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Thị Thảo MyIELSIU20355x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Thảo MyITCSIU21204x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Tú MỹBABAIU19241x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Ngọc MỹBAFNIU20349x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc MỹBTBCIU20061x50xĐạt18/03/2022
Lâm Hoàn MỹBTBTUN21026x50xĐạt18/03/2022
Dương Kiều MỹENENIU21114x50xĐạt18/03/2022
Phan Thanh MỹMAMAIU20076x50xĐạt18/03/2022
Hồ Kiều MỵBABAIU20368x37,5xĐạt18/03/2022
Lê Thị Tuyết MyITDSIU21005050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Thị An NaBABAWE21022x50xĐạt18/03/2022
Phạm Chi NaBAFNIU21497x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Trúc NaMAMAIU20098x50xĐạt18/03/2022
Lâm Nhật NamBTCEIU21098x50xĐạt18/03/2022
Ngô Nguyễn NamCECEIU18039x50xĐạt18/03/2022
Hồ Tôn Nhật NamEEACIU18049x50xĐạt18/03/2022
Phan Nhật NamEEACIU18050x50xĐạt18/03/2022
Trần Nhật NamIELSIU20180x50xĐạt18/03/2022
Ngô Hoàng NamBTBTIU21225x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh Thanh NgaBAACIU20137x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thuý Hằng NgaBABAIU20572x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tố NgaBABAWE21560x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Quỳnh NgaBEBEIU20167x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU20220x50xĐạt18/03/2022
Mai Khánh NgânBABAIU21039x50xĐạt18/03/2022
Thái Kim NgânBABAIU21141x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Thanh NgânBABAUH21127x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Kim NgânBABAWE20010x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Bảo NgânBABAWE20091x50xĐạt18/03/2022
Trần Mai NgânBAFNIU20357x50xĐạt18/03/2022
Lê Nguyễn Hoàng NgânBAFNIU21085x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Bảo NgânBTBCIU19051050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thanh NgânBTBCIU20062x50xĐạt18/03/2022
Phan Đặng Tuyết NgânBTBTIU20050x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hoài NgânBTCEIU21101x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Kim NgânBTCEIU21102x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Hiếu NgânENENIU21116x50xĐạt18/03/2022
Lê Vũ Khánh NgânEVEVIU21011x50xĐạt18/03/2022
Hồ Trúc NgânIELSIU19047x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Việt Bảo NgânIELSIU19210x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Kim NgânIELSIU20358x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Kim NgânIELSIU21214x50xĐạt18/03/2022
Phạm Kim NgânIELSIU21215x50xĐạt18/03/2022
Lê Thiên NgânITCSIU21091x50xĐạt18/03/2022
Trần Diệp Phương NghiBTBTIU18401x50xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Đông NghiBTBTIU21227x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Vĩnh NghiBTCEIU21103x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Bảo NghiENENIU20027x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Phương NghiENENIU20148x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Vịnh NghiIEIEIU20067x50xĐạt18/03/2022
Phan Gia NghiIELSIU20361x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như Sương NghiIELSIU21331x50xĐạt18/03/2022
Lê Hữu NghĩaIELSIU19213x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Hữu NghĩaITCSIU21207x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Minh NgọcBAACIU21100x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thanh NgọcBABAUH21037x50xĐạt18/03/2022
Võ Quế NgọcBABAWE19202x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đoàn Bảo NgọcBABAWE20048x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bảo NgọcBAFNIU19020x50xĐạt18/03/2022
Phan Như NgọcBAFNIU21507x50xĐạt18/03/2022
Trần Phương NgọcBTBTIU20125x50xĐạt18/03/2022
Trần Vĩnh Bảo NgọcBTBTIU21228x50xĐạt18/03/2022
Ngô Trần Bảo NgọcBTFTIU18075x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu Bảo NgọcEEACIU21051x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lâm Hồng NgọcENENWE20028x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Như NgọcENENWE21370x50xĐạt18/03/2022
Mai Nguyễn Bảo NgọcENENWE21372x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh NgọcIEIEIU21033x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Tuyết NgọcIELSIU19216x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phước NgọcIELSIU20050x50xĐạt18/03/2022
Cao Dương Bảo NgọcIELSIU21216x50xĐạt18/03/2022
Lê Thanh Thiên NgọcITDSIU21027x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thụy Bích NgọcIELSIU19214x50xĐạt18/03/2022
Đinh Huỳnh Như NgọcIELSIU21333x50xĐạt18/03/2022
Võ Thảo NguyênBAACIU21195x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khắc Vĩnh NguyênBABAIU18142x50xĐạt18/03/2022
Lê Thanh Thảo NguyênBABAIU21250x50xĐạt18/03/2022
Trần Lê Hạnh NguyênBTBCIU20005x50xĐạt18/03/2022
Trần Phước NguyênBTBTIU20255x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc NguyênBTFTIU16046x50xĐạt18/03/2022
Trương Thanh NguyênEEACIU18131035xChưa đạt18/03/2022
Lê Phan Thảo NguyênENENIU21123x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Kim NguyênIEIEIU20113x50xĐạt18/03/2022
Trần Bình NguyênIEIEIU21070x50xĐạt18/03/2022
Phạm Khôi NguyênIELSIU19222x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thảo NguyênIELSIU20367x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thủy NguyênIELSIU21217x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Bình NguyênITDSIU21103x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Trần Thảo NguyênITDSIU21104x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thảo NguyênMAMAIU20078x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Công NguyênSESEIU21018x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như Thiên NhãIELSIU19223x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thái Thanh NhànBAFNIU21516x50xĐạt18/03/2022
Trương Vũ NhânBABAIU20382x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành NhânBABAWE21293x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thiện NhânIELSIU19224x50xĐạt18/03/2022
Phan NhânITITIU17090x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như Thục NhạnBABAIU21047x50xĐạt18/03/2022
Trương Thiện NhânIELSIU19225x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Thu NhấtBTBCIU20024x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc Minh NhậtBABAIU20105x45xĐạt18/03/2022
Nguyên Minh NhậtBTBTIU20111050xChưa đạt18/03/2022
Trương Anh NhậtEEACIU21133x50xĐạt18/03/2022
Võ Đoàn Anh NhậtEEEEIU21016x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hữu Minh NhậtITITIU20062x37,5xĐạt18/03/2022
Phan Bội NhiBABAIU18389x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Cao Hạ NhiBABAIU20107x40xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Ý NhiBABAIU20444x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồng Yến NhiBABAIU21048x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Yến NhiBABAIU21477x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Hoàng Yến NhiBABAIU21479x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khánh NhiBABAUH19080x50xĐạt18/03/2022
Ngô Thảo NhiBAFNIU20374050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Thị Yến NhiBAFNIU21521x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh Uyển NhiBAFNIU21523x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bình Phương NhiBEBEIU20086x50xĐạt18/03/2022
Đào Yến NhiBTBCIU19010x50xĐạt18/03/2022
Đặng Huỳnh Ngọc NhiBTBTIU20128x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Tuyết NhiBTBTIU20212x50xĐạt18/03/2022
Đào Uyên NhiBTCEIU21034x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thùy Yến NhiBTFTIU20091x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Thảo NhiBTFTIU21182x50xĐạt18/03/2022
Phạm Huỳnh Yến NhiENENIU18125x50xĐạt18/03/2022
Đặng Lâm Hoàng NhiENENIU21015x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Bảo NhiENENIU21129x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thị Quỳnh NhiIEIEIU19062x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Hoàng Thảo NhiIEIEIU21036x50xĐạt18/03/2022
Dương Ngọc Uyển NhiIELSIU18104x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Tú NhiIELSIU19228x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Hoàng NhiIELSIU20057x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Phùng Hạnh NhiIELSIU20233x50xĐạt18/03/2022
Phạm Huỳnh Thảo NhiIELSIU20381x50xĐạt18/03/2022
Từ Yến NhiIELSIU21040x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Yến NhiIELSIU21341x50xĐạt18/03/2022
Phan Hoàng Yến NhiIELSIU21345x50xĐạt18/03/2022
Lê An NhiênBABAWE21581x50xĐạt18/03/2022
Đặng Giang Bảo NhưBABAIU19278x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Quỳnh NhưBABAIU20111x45xĐạt18/03/2022
Lý Quỳnh NhưBABAIU20113x47,5xĐạt18/03/2022
Lê Thị Quỳnh NhưBABAIU20114x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBABAIU21259x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBABAIU21484x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Quỳnh NhưBAFNIU21338x50xĐạt18/03/2022
Thái Quỳnh NhưBAFNIU21530x50xĐạt18/03/2022
Lê Phan Bảo NhưENENIU21131x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Quỳnh NhưIEIEIU21122x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trang Quỳnh NhưIELSIU19232x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quỳnh NhưIELSIU20383x50xĐạt18/03/2022
Kim Hồng NhungBABAIU20115x40xĐạt18/03/2022
Trần Thị NhungBABAWE20114x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ NhungBAFNIU19138x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Phi NhungBEBEIU21257x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Hồng NhungENENIU18052x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thuỳ NhungENENIU18132x50xĐạt18/03/2022
Lê Tinh NhựtITITIU20268x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Kiều OanhBAACIU20075x47,5xĐạt18/03/2022
Bùi Vân OanhBABAIU20586x50xĐạt18/03/2022
Hồ Kim OanhBTBCIU20068x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Kim OanhBTFTIU20115x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Kiều OanhBTCEIU21067050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng PhátIELSIU20387x50xĐạt18/03/2022
Trương Tấn PhátITITIU20140050xChưa đạt18/03/2022
Hoàng Đình PhiITITIU21276x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hải PhongIELSIU19236x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hải PhongIELSIU20059x50xĐạt18/03/2022
Phùng Vĩnh PhongIELSIU21221x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thiên PhúBAFNIU21537x50xĐạt18/03/2022
Trần Gia PhúBEBEIU21102050xChưa đạt18/03/2022
Phạm Tấn PhúEEACIU18059x50xĐạt18/03/2022
Trần Lê PhúIELSIU19237x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thiện PhúIELSIU20060x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Thiên PhúITITIU18262x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đào Hồng PhúcBAACIU21155x42,5xĐạt18/03/2022
Trần Lê Minh PhúcBABAIU20118x42,5xĐạt18/03/2022
Trần Thị Hồng PhúcBAFNIU20092x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Tấn PhúcBAFNIU20395x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Mỹ PhúcBTBTIU21150x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tiến PhúcBTCEIU21112x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Thanh PhúcEEACIU21136x50xĐạt18/03/2022
Vũ Hoàng PhúcENENIU21135x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Ngọc PhúcIELSIU21133x50xĐạt18/03/2022
Lữ Nguyên Vĩnh PhúcITCSIU21217x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Đình PhúcITCSIU21219x50xĐạt18/03/2022
Đặng Bá Thiện PhúcMAMAIU18027050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Trần Trọng PhướcBABAIU18169x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Kim PhướcBAFNIU20215x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hồng PhươngBAACIU21106x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Hoàng PhươngBABAIU20124x47,5xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng PhươngBABAIU20482x50xĐạt18/03/2022
Võ Hồng PhươngBABAIU20592x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Thu PhươngBABAIU21495x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Hà PhươngBABANS21022x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Minh PhươngBABAUH21044x50xĐạt18/03/2022
Cao Hải Anh PhươngBAFNIU21541x50xĐạt18/03/2022
Phạm Lê Đông PhươngBAFNIU21543x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị PhươngBAFNIU21545x50xĐạt18/03/2022
Lê Bùi Mai PhươngBEBEIU20235x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị PhươngBTFTIU21189x50xĐạt18/03/2022
Phạm Yến PhươngENENWE21384x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Yến PhươngIEIEIU21127x50xĐạt18/03/2022
Khổng Mỹ PhươngIELSIU21044x50xĐạt18/03/2022
Dương Nguyễn Tùng PhươngIELSIU21223x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Kỳ PhươngITITIU21287x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Kim PhượngBABAIU21498x50xĐạt18/03/2022
Mai Nguyễn Ngọc PhượngBAFNIU20096x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Hải PhượngBTBTIU21238x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Minh QuânBABAWE21307x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Anh QuânBEBEIU20037x50xĐạt18/03/2022
Bùi Minh QuânEEACIU21139x50xĐạt18/03/2022
Ngô Phạm Tường QuânENENIU21138x50xĐạt18/03/2022
Phạm Huỳnh Thanh QuânITDSIU21110050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Nhựt QuangBAFNIU21551x50xĐạt18/03/2022
Khưu Đoàn Đức QuangBEBEIU20038x37,5xĐạt18/03/2022
Bùi Minh QuangBTBTIU20096x50xĐạt18/03/2022
Trần Vinh QuangBTCEIU21113x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Nhật QuangENENIU21139x42,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhật QuangITITUN21036x50xĐạt18/03/2022
Cao Thái Minh QuangBEBEIU19023x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Minh QuốcENENIU21140x50xĐạt18/03/2022
Phạm Phú QuốcITITIU21099x50xĐạt18/03/2022
Lê Thương Thùy QuyênBAACIU20151x50xĐạt18/03/2022
Bùi Nguyễn Khánh QuyênBABAWE21603x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương QuyênBAFNIU19152x50xĐạt18/03/2022
Lê Hồ Minh QuyênBTBCIU20041x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc QuyênBTBCIU20050x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thu QuyênEEEEIU21048x50xĐạt18/03/2022
Trương Hoàng QuyênENENWE21278x50xĐạt18/03/2022
Văn Bảo Nhã QuyênIELSIU21367x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Như QuyềnIELSIU20403x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Trúc QuỳnhBABAUH21076x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Dương Tú QuỳnhBEBEIU17018x50xĐạt18/03/2022
Ngô Lan QuỳnhBTBCIU19061x50xĐạt18/03/2022
Đan Phạm Lâm QuỳnhBTFTIU19015x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Diễm QuỳnhENENIU19091x50xĐạt18/03/2022
Trương Diễm QuỳnhENENIU19130x50xĐạt18/03/2022
Phan Như QuỳnhENENIU20111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hạnh QuỳnhENENWE21388x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Nam QuỳnhIELSIU19066x50xĐạt18/03/2022
Ninh Thị Phương QuỳnhIELSIU20405x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Ngọc SâmBABAIU19086x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thanh SangMAMAIU18058x50xĐạt18/03/2022
Đinh Hoàng SángBEBEIU17022x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Hải SơnEEACIU18107050xChưa đạt18/03/2022
Nguyễn Trọng Anh TàiBABAIU19088x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh TâmBABAIU19308x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành TâmCECEIU19004x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thanh TâmEEEEIU21049x50xĐạt18/03/2022
Mai Long TânENENWE21394x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Duy TânIELSIU20121x50xĐạt18/03/2022
Phùng Quốc TânITITIU21102x35xĐạt18/03/2022
Hà Hữu Hoàng TấnBTBTIU21022x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh TấnBTCEIU20074x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng TháiEEACIU21148x50xĐạt18/03/2022
Lê Hữu Bảo TháiIELSIU20214x50xĐạt18/03/2022
Lê Thành TháiIELSIU20412x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quốc TháiITITIU21308x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh ThắngBTBCIU19015x50xĐạt18/03/2022
Phạm Vũ ThắngBTCEIU21009x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Phương ThanhBAACIU20156x37,5xĐạt18/03/2022
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316x50xĐạt18/03/2022
Lê Thúc Uyên ThanhBABAUH20009x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Minh ThanhBABAWE20204x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhựt ThanhBAFNIU21571x37,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phương ThanhBEBEIU17035x50xĐạt18/03/2022
Vũ Hoàng ThanhEEACIU21149x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Quỳnh Mai ThanhITITIU20309x50xĐạt18/03/2022
Lưu Đắc Hà ThànhBABAIU20134x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tấn ThànhBTBTIU20130x50xĐạt18/03/2022
Lê Tuấn ThànhEEACIU20111x50xĐạt18/03/2022
Phạm Trần Nhật ThànhEEEEIU21050x50xĐạt18/03/2022
Lê Phong Công ThànhIELSIU19266x50xĐạt18/03/2022
Ngô Hoàng ThànhITDSIU21119x50xĐạt18/03/2022
Lưu Công ThànhITITIU17091x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc ThanhENENWE21396x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thị Phương ThảoBAACIU21201x40xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thanh ThảoBABAIU19094x50xĐạt18/03/2022
Dương Thanh ThảoBABAIU21275x50xĐạt18/03/2022
Lê Vũ Phương ThảoBABAIU21276x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phương ThảoBABAIU21517x50xĐạt18/03/2022
Phan Lê Phương ThảoBAFNIU18126x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thanh ThảoBAFNIU21575x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thái Phương ThảoBEBEIU17034x50xĐạt18/03/2022
Lê Quỳnh Phương ThảoBTCEIU20039x50xĐạt18/03/2022
Đinh Võ Anh ThảoBTCEIU20076x50xĐạt18/03/2022
Vũ Thị Nguyên ThảoENENIU20080x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Quý ThảoENENIU21046x50xĐạt18/03/2022
Lê Phương ThảoENENIU21145x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị ThảoENENIU21146x50xĐạt18/03/2022
Phí Ngọc ThảoIELSIU21234x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thiị Thanh ThảoITITIU20310x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Thị Thanh ThảoMAMAIU21051x42,5xĐạt18/03/2022
Lê Phương ThảoIELSIU20418x50xĐạt18/03/2022
Võ Thị Ngọc ThảoITDSIU20083x50xĐạt18/03/2022
Dương Thị Ngọc ThếITDSIU21120x50xĐạt18/03/2022
Bùi Hà Anh ThiBABAUH20024x50xĐạt18/03/2022
Lê ThiEEEEIU18124x50xĐạt18/03/2022
Trần Huỳnh Nhật ThiITITIU20311x50xĐạt18/03/2022
Phan Vũ Nam ThiBAFNIU21580x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Hữu ThiệnBABAWE21622x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức ThiệnIELSIU19071x42,5xĐạt18/03/2022
Huỳnh Gia ThịnhBABAIU21166x50xĐạt18/03/2022
Trần Phước Vĩnh ThịnhBEBEIU21272x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Quốc ThịnhENENIU21148x50xĐạt18/03/2022
Đặng Chí ThịnhITDSIU20104x50xĐạt18/03/2022
Lê Quốc ThịnhEEACIU18105050xChưa đạt18/03/2022
Trương Thị Hoàng ThơBABAIU20599x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Anh ThơITCSIU21236x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thị Kim ThoaBABAIU20600x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThôngITITIU21107x50xĐạt18/03/2022
Võ Duy ThôngBTFTIU18119x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Yến ThuBABAIU21283x50xĐạt18/03/2022
Tạ Thị Minh ThuBTBTIU18369x50xĐạt18/03/2022
Nguyen Phan Doan ThuENENWE20065x50xĐạt18/03/2022
Lê Huỳnh Anh ThưBAACIU21118x42,5xĐạt18/03/2022
Ngô Anh ThưBABAIU18200x50xĐạt18/03/2022
Phan Minh ThưBABAIU18382x50xĐạt18/03/2022
Trần Anh ThưBABAIU20140x42,5xĐạt18/03/2022
Đồng Nguyễn Anh ThưBABAIU20602x50xĐạt18/03/2022
Tôn Trần Anh ThưBABAIU21528x50xĐạt18/03/2022
Bạch Trang ThưBAFNIU20427x50xĐạt18/03/2022
Dương Phạm Anh ThưBAFNIU21121x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThưBAFNIU21588x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Minh ThưBTBTIU18229x50xĐạt18/03/2022
Phan Nguyễn Minh ThưBTBTIU19177x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThưBTBTIU20027x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Uyên ThưBTBTIU20064x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Minh ThưBTCEIU19027x30xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Minh ThưBTFTIU20043x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Anh ThưENENIU19105x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phan Anh ThưENENIU21151x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc Anh ThưENENIU21152x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Anh ThưENENWE21404x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThưIEIEIU20090x50xĐạt18/03/2022
Lưu Nguyễn Minh ThưIELSIU20124x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Anh ThưIELSIU20424x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Anh ThưIELSIU20426x50xĐạt18/03/2022
Vũ Ngọc Quỳnh ThưIELSIU20427x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Anh ThưMAMAIU21105x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Kính Quang ThuậnEEEEIU20011x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh ThuậnIELSIU20219x50xĐạt18/03/2022
Hàng Huỳnh Công ThuậnITITIU20021x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Trần ThuậnITITIU20316x32,5xĐạt18/03/2022
Võ Thị Hoài ThươngCECMIU21025x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyễn Hoài ThươngIEIEIU21008x50xĐạt18/03/2022
Phan Thanh ThuyIEIEIU21136x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Thanh ThúyBABAIU21170x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Anh ThúyBABAIU21536x50xĐạt18/03/2022
Vũ Hoàng Vân ThùyBAFNIU20436x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Ngọc ThùyEEACIU21067x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Minh ThủyBAFNIU21357x50xĐạt18/03/2022
Đinh Xuân ThủyENENIU18114x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Bá ThyBAFNIU21594x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Việt ThyBTFTIU21198x50xĐạt18/03/2022
Lê Thu Thủy TiênBABAIU20153x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Mỹ TiênBAFNIU21595x50xĐạt18/03/2022
Phạm Võ Thuỷ TiênBTFTIU20066x50xĐạt18/03/2022
Phạm Nguyên Phú TiênENENIU21153x50xĐạt18/03/2022
Đinh Cẩm TiênIELSIU19077x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh TiếnENENWE21411x50xĐạt18/03/2022
Lê Trọng TínCECEIU18054x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trung TínEEACIU19063x50xĐạt18/03/2022
Phan Trung TínITITIU21139x40xĐạt18/03/2022
Nguyễn Kỳ ToạiBEBEIU21279x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Khánh ToànEEACIU21156x50xĐạt18/03/2022
Lê Minh ToànENENIU18067x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức ToànITCSIU21112x50xĐạt18/03/2022
Hồ Thanh TràBAFNIU21596x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Trần Ngọc TrâmBABAAU21056x37,5xĐạt18/03/2022
Phan Thị Kim TrâmBABAIU21549x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Ngọc TrâmBAFNIU21597x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc TrâmBAFNIU21598x50xĐạt18/03/2022
Mai Ngọc TrâmENENIU20090x50xĐạt18/03/2022
Đỗ Hà Bảo TrâmENENIU21069x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Bảo TrâmENENIU21155x50xĐạt18/03/2022
Phạm Bảo TrâmIELSIU19078x50xĐạt18/03/2022
Ba Hoàng TrâmBABAIU20609x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Bảo TrânBAACIU21205x45xĐạt18/03/2022
Từ Lê Bảo TrânBABAIU20160x32,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc Bảo TrânBABAIU20610x50xĐạt18/03/2022
Trần Trịnh Bảo TrânBABAIU20612x50xĐạt18/03/2022
Trần Bảo TrânBABAIU21072x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Bảo TrânBABAIU21291x50xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Bảo TrânBAFNIU21599x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Tú TrânBEBEIU21282x50xĐạt18/03/2022
Quách Bảo TrânEEACIU21157x37,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Huyền TrânENENIU19111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Mai Bảo TrânENENWE21413x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng Nam TrânIELSIU20076x50xĐạt18/03/2022
Dương Ngọc Quế TrânIELSIU21238x50xĐạt18/03/2022
Phan Khánh TrânIELSIU21391x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Ngọc TrânENENWE21446x50xĐạt18/03/2022
Du Nhật Đoan TrangBAACIU20173x47,5xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Thùy TrangBABAIU19106x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh TrangBABAIU20481x50xĐạt18/03/2022
Võ Ngọc Khánh TrangBABAIU21294x50xĐạt18/03/2022
Phan Tâm Thùy TrangBABAIU21556x50xĐạt18/03/2022
Cao Thùy TrangBABAWE21420x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hiền TrangBAFNIU19184050xChưa đạt18/03/2022
Cam Hoàng Phương TrangBAFNIU21140x50xĐạt18/03/2022
Mai Minh TrangBTCEIU21011x50xĐạt18/03/2022
Đặng Thị Phương TrangENENIU19113x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Tú TrangENENIU20053x50xĐạt18/03/2022
Trương Thiên TrangENENWE21418x27,5xĐạt18/03/2022
Vũ Thùy TrangIELSIU20447x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thu TrangBABAIU21560x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Ngọc TríBABAIU21074x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Văn TríBAFNIU20486x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Minh TríBEBEIU20257x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thành TríBEBEIU21283x50xĐạt18/03/2022
Lê Đình Minh TríIELSIU21165x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức TríITITIU19223x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức TríCECEIU18057x50xĐạt18/03/2022
Tạ Minh TríBEBEIU21284x50xĐạt18/03/2022
Hồ Minh TriếtBEBEIU20046x40xĐạt18/03/2022
Đặng Minh TriếtENENIU21157x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Minh TriếtIELSIU19292x50xĐạt18/03/2022
Hồ Nguyễn Phương TrinhBAACIU20177x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Nhã TrúcBAACIU20182x42,5xĐạt18/03/2022
Đào Thanh TrúcBTBCIU18096x50xĐạt18/03/2022
Lê Thủy TrúcBTFTIU20026x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Thanh TrúcENENWE20060x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Thanh TrúcIEIEIU21142x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thanh TrúcMAMAIU21113x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Chí TrungEEACIU18095x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Bảo TrungENENIU21159x50xĐạt18/03/2022
Vũ Minh TrườngBABAIU21568x50xĐạt18/03/2022
Trần Nhật TrườngBAFNIU18157x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Văn Quốc TrưởngENENIU21161x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thanh TruyềnBAFNIU18158x42,5xĐạt18/03/2022
Ngô Trần Cẩm TúBABAIU20165x47,5xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phan Phương TúBABAIU20407x50xĐạt18/03/2022
Trương Hoàng TúBABAIU21176x50xĐạt18/03/2022
Trương Thanh Cẩm TúBABAWE21646x50xĐạt18/03/2022
Trần Phương Minh TúBAFNIU21371x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Khuê TúBTBCIU19025x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đoàn Minh TúBTCEIU20083x50xĐạt18/03/2022
Lê Ngọc TúENENIU20055x50xĐạt18/03/2022
Diệp Trần Anh TúIELSIU19087x50xĐạt18/03/2022
Trần Thị Ngọc TúITITIU20338x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thanh TúITITIU21338x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Quốc TuấnBABAIU20617x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc TuấnEEACIU21073x50xĐạt18/03/2022
Trần Nam TuấnITITIU19230x50xĐạt18/03/2022
Trịnh Quốc TuấnBTBTIU21268050xChưa đạt18/03/2022
Đinh Châu Gia TuệENENWE21222x50xĐạt18/03/2022
Phạm Thanh TùngBABAIU21296x50xĐạt18/03/2022
Bùi Minh TùngBAFNIU21611x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thanh TùngEEACIU18098x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phương TùngENENIU18072x50xĐạt18/03/2022
Trần Thanh TùngENENIU21162x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng Minh TùngIELSIU19300x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Khắc TườngBABAWE21032x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Thanh TuyềnBAACIU19030x40xĐạt18/03/2022
Huỳnh Quyền UyIELSIU19303x47,5xĐạt18/03/2022
Lê Trần Thảo UyênBABAIU19368x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hồng Phương UyênBABAIU19370x50xĐạt18/03/2022
Mai Trương Hạ UyênBABAIU20177x45xĐạt18/03/2022
Đoàn Thị Tố UyênBABAWE18534x50xĐạt18/03/2022
Đặng Phương UyênBABAWE20086x50xĐạt18/03/2022
Đinh Hà Phương UyênBAFNIU20125x50xĐạt18/03/2022
Võ Thanh Hà UyênBAFNIU20462x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Hoàng UyênBEBEIU17068x30xĐạt18/03/2022
Ngô Phương UyênBEBEIU21036x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Phương UyênBTBTIU18269x50xĐạt18/03/2022
Tô Phương UyênBTFTIU19028x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Tú UyênENENIU19120x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Phương UyênENENIU20100x50xĐạt18/03/2022
Đặng Lê Tố UyênIEIEIU19027x50xĐạt18/03/2022
Trần Vũ Phương UyênIEIEIU21047x50xĐạt18/03/2022
Vũ Liễu UyênIELSIU19092x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phạm Phương UyênIELSIU20458x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Nguyễn Hoài UyênBABAIU20175x40xĐạt18/03/2022
Quan Trương Hải VânBAACIU20059x47,5xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Kiều VânBABAIU19114x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Khánh VânBEBEIU21173x50xĐạt18/03/2022
Đinh Thị Thanh VânBTBCIU21016x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thảo VânBTBTIU18272x50xĐạt18/03/2022
Lê Thị Tường VânBTBTIU20031x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Ngọc Khánh VânBTFTIU20126x50xĐạt18/03/2022
Hoàng Thị Thùy VânEEACIU20123x50xĐạt18/03/2022
Huỳnh Ngọc Nghi VânENENWE21296x50xĐạt18/03/2022
Lê Nguyễn Thảo VănBABAIU21580x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Nhân VănBEBEIU20264x50xĐạt18/03/2022
Vũ Trần Nhật ViBAFNIU20467x50xĐạt18/03/2022
Dư Ngọc Tường ViBTBTWE21105x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Tường ViIELSIU19093x50xĐạt18/03/2022
Linh Tiến VĩITITIU20349x32,5xĐạt18/03/2022
Hồ Văn ViệtBABAIU21581x50xĐạt18/03/2022
Lê Xuân ViệtENENWE21298x50xĐạt18/03/2022
Trần Anh ViệtIELSIU18175x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Anh ViệtIELSIU20462x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng VinhIELSIU21245x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phúc VinhITITIU21350x50xĐạt18/03/2022
Phạm Quang VinhBABAWE19111x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức VinhENENIU21164x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đức Duy VũBAACIU20190x47,5xĐạt18/03/2022
Phạm Trần Anh VũENENWE21444x50xĐạt18/03/2022
Lê Hà Uyên VyBAACIU21210x32,5xĐạt18/03/2022
Trần Thị Lan VyBABAIU20434x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Đan VyBABAIU21182x50xĐạt18/03/2022
Lê Thanh VyBABANS21084x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Hoàng VyBABAUH21085x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Phan Ái VyBABAWE20023x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Phương VyBABAWE20072x50xĐạt18/03/2022
Trần Nguyễn Lâm VyBABAWE20215x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Đỗ Anh VyBAFNIU19040x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thị Thanh VyBAFNIU20208x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Võ Tường VyBAFNIU20214x50xĐạt18/03/2022
Lê Khánh VyBAFNIU21623x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Tuyền VyBEBEIU17061x50xĐạt18/03/2022
Huyên Nhật VyBTBCIU18084x50xĐạt18/03/2022
Quách Thảo VyBTBTIU18283x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Thị Thảo VyBTBTIU20249x35xĐạt18/03/2022
Trần Hương VyBTBTWE20007x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Ngọc Thảo VyBTCEIU21014x50xĐạt18/03/2022
Lê Vũ Trúc VyBTCEIU21076x50xĐạt18/03/2022
Dương Thảo VyENENWE21299x50xĐạt18/03/2022
Đoàn Lê Thảo VyIEIEIU19077x50xĐạt18/03/2022
Trần Ngọc Tố VyIEIEIU19078x35xĐạt18/03/2022
Lê Thuỳ VyIELSIU19317x50xĐạt18/03/2022
Hà Võ Minh VyIELSIU20085x50xĐạt18/03/2022
Trương Ngọc Thảo VyIELSIU21064x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lê Hoàng VyIELSIU21181x50xĐạt18/03/2022
Bùi Thanh VỹBTFTIU18157x50xĐạt18/03/2022
Lê Thuỵ Thảo VyBAFNIU21622x50xĐạt18/03/2022
Phan Trương Hoàng VỹBABAIU21593x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Huỳnh Thanh XuânBAACIU21213x42,5xĐạt18/03/2022
Dương Hà XuyênBAFNIU21628x50xĐạt18/03/2022
Lê Như ÝBAACIU21214x35xĐạt18/03/2022
Nguyễn Lâm Thiên ÝBABAUH20042x50xĐạt18/03/2022
Lương Nguyễn Bích ÝENENWE21301x50xĐạt18/03/2022
Trần Nhã YênBAACIU21142x45xĐạt18/03/2022
Phạm Ngọc Hoàng YếnBABAIU20192x45xĐạt18/03/2022
Ngô Ngọc Hồng YếnBABAIU20624x50xĐạt18/03/2022
Lê Hải YếnBABAIU21596x50xĐạt18/03/2022
Phan Thị Hải YếnBAFNIU21630x50xĐạt18/03/2022
Nguyễn Hoàng Hải YếnBTCEIU21126x50xĐạt18/03/2022
Hoàng YếnENENIU21168x50xĐạt18/03/2022
Trần Hoàng Hải YếnIELSIU19319x50xĐạt18/03/2022
Lê Hoàng YếnIELSIU20087x50xĐạt18/03/2022
Tiêu Hải YếnIELSIU21408x50xĐạt18/03/2022
Phạm Hoàng DuyEEACIU21103X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lý Gia HuyEEACIU21114X28 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Ngọc HânBTBCIU20017X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Ngọc Cát TườngIELSIU21241038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Đỗ Quốc ĐạtBEBEIU18157X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Nguyễn Thành TàiENENIU20177X32 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Nguyễn Cát TườngIELSIU21171X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Khánh LinhBABAIU21234X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Duy HưngBTFTIU18190038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU18186X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia HuyBAFNIU19094X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Vy NgọcBEBEIU20033030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Phạm Gia Hạnh LinhBABAIU21232X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Xuân TrườngITITIU21336X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Tuệ NhưIELSIU19056X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Bá Minh TúBEBEIU21286X26 / 40XĐạt16/10/2022
Âu Nguyễn Nhật ThưITITIU22152X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thùy LinhBTFTIU18061X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Quỳnh Bảo ThyBTFTIU18200X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc HuyềnBTBCIU19007X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Lệ HằngBABAIU21388X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Hoàng Minh TriếtBTBTIU19132X36 / 40XĐạt16/10/2022
Ly Nguyen Hoang TrinhBTBTIU19134X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Yến NhiBAFNIU21098X36 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Đại TríBEBEIU21171X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Yến VyBAFNIU21270X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thành TríBEBEIU21283X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia HânBTFTIU21105X28 / 40XĐạt16/10/2022
Bành Vĩnh ThuậnITITIU21323X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lê Minh ThảoIEIEIU21076X32 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Minh ĐứcBEBEIU21053X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Gia TiếnBEBEIU20254X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức TuấnBEBEIU20149X36 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Thị Thùy LinhIELSIU21319X32 / 40XĐạt16/10/2022
Đồng Bảo NgânBAFNIU19117X38 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Lan ChiIELSIU21266X34 / 40XĐạt16/10/2022
CAO KHÁNH VYBAFNIU21624X28 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Vũ Thùy TrangBTBCIU19021X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Hồng NhungBAFNIU21531X26 / 40XĐạt16/10/2022
ĐẶNG TUYẾT TRÂNBTBTIU21107X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc MaiBTBTIU21013X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Khánh AnBTBTIU21121X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nhựt DuyBTBTIU21194X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Ngọc Tiến ThànhENENIU20122X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Xuân LamBAFNIU21473X28 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Thanh HằngBAFNIU20289X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Thị Anh ĐàoCECEIU20026X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hoàng LongEEACIU20070X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hồ Bảo TiênENENIU19108X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Võ Minh ChâuBAFNIU19005X26 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thị Khánh NguyênMAMAIU21046X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Phương ThúyBTBTIU19124X32 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Nguyễn Thảo UyênBAACIU20185X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồng Thị Thanh HuyềnBTBTIU19067X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Hoàng Vương NhiENENIU20031032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Hoài NamBEBEIU21241X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lâm Gia HuyEEACIU21033X20 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phan Lam QuỳnhENENIU20144X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Quang TríITITIU20325X38 / 40XĐạt16/10/2022
Tân Kim AnhBABAIU21090X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Nguyễn Thuỳ DungBAFNIU21420X34 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Thảo UyênBTFTIU18191X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Phú BìnhBTFTIU20073X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Kim YếnBTBCIU18138X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trâm HuyềnBAFNIU21302X34 / 40XĐạt16/10/2022
Kiều Thị Ánh TuyếtBTFTIU18197X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Hồng HuyênBABAIU21411X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thuỳ Mỹ DuyênBABAIU19024X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Bảo TrâmBABAWE21419X36 / 40XĐạt16/10/2022
Cát Phan Hồng HạnhBTBTIU21197X26 / 40XĐạt16/10/2022
Chu Phương DungBABAIU20546X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Bình Phương NhiBTFTIU19064X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Phạm Thanh BânBTFTIU21145X28 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Mai NhungBEBEIU21254X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Thị Thùy TrangBTFTIU19022X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Ngọc Anh ThyBEBEIU20253X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Bảo NgọcBAACIU20034X26 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Minh QuânITITIU21289X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đào Nguyễn Ngọc TrânBAFNIU21136X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Bảo Anh ThưBEBEIU20250X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Hoàng VĩITITIU21343X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Công Hoài AnhBEBEIU21186X20 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thủy Ngân ĐịnhBABAIU21203X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Hiếu NgânBAACIU21098X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Bảo TrânBTBTIU19130X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Việt NgaBAFNIU21324X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Bá Khánh NgọcBTFTIU18074040 / 40XChưa đạt16/10/2022
Lê Phúc NhânBTBTIU19025X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc AnhBTBCIU18003X32 / 40XĐạt16/10/2022
Hà Thị Kiều TrâmBAACIU19029X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Trúc Thiên ThanhIELSIU20414X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức KhiêmEEEEIU20058X34 / 40XĐạt16/10/2022
Chung Hoàng NamCECEIU19020X24 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Diệu HươngBAFNIU20298X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Lan AnhIEIEIU21085X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Anh ThưEEACIU21154X36 / 40XĐạt16/10/2022
Cao Thanh TrúcIELSIU20450X38 / 40XĐạt16/10/2022
Tiền Xuân LâmBABAIU19044X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hoàng Cát TườngBTBTIU19137024 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Thị Hải VânBABAIU19375X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lê HuyEEEEIU21034X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Đặng Thanh MaiBEBEIU21083X30 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Ngọc Vân ChâuBTBTIU21042X38 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Thị LinhBTCEIU19030X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Ngọc DiệpBEBEIU22183X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Lê Anh HàoIELSIU21296X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thế Hoàng ĐạiBABAIU21100X36 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Nguyễn Ái LâmBTFTIU20125X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Gia KhiêmIELSIU20236034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Lê Thanh VyIEIEIU20099X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Trần Gia LinhBEBEIU19013X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phúc HồngBAFNIU21447X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyen Bich NgocENENIU20114X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Minh Uyển ChâuBTFTIU21148X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Phạm Tuyết NhiENENIU20030X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Huỳnh Tấn ĐạtBAFNIU21413X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Trần Phương UyênBTFTIU20104X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Trần Hoàng VũBEBEIU21289X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Bích HàBTFTIU20079X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Kim NgânENENIU19070X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyệt ViBABAIU20182X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lý Mỹ TâmBTFTIU20047X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Thiên NgânBAACIU20080X30 / 40XĐạt16/10/2022
Le Xuan Truong ThinhCECEIU20006X40 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Lan KhánhIELSIU19174X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Khánh MinhMAMAIU20026X34 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Kim NgânMAMAIU20038X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thiên Hiền TrangIELSIU19289X40 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Huỳnh Kim AnBAFNIU21002X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Duong Tu AnhBABAWE20175X30 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Huỳnh Xuân NhiBABAIU21257X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Xuân PhươngBAFNIU21343X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Thị Hồng NgọcBEBEIU21246032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Trần Thanh VyBABAWE20047X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đại Kỳ DuyênBAFNIU21427X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Lê Trà MyBTCEIU19021X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Hoàng Thúy ViBABAIU20181X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Khánh LinhIELSIU21111X40 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Minh ThưBEBEIU18226X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Phương AnhENENIU19038X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Minh QuânITDSIU20094X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Thị Thùy LinhBEBEIU21232X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Minh KhangITCSIU21136X28 / 40XĐạt16/10/2022
LÊ THỊ NGỌC GIANGBABAIU20547X40 / 40XĐạt16/10/2022
Ngô Thành ĐạtCECEIU21022X28 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Thanh ThảoBTFTIU21125X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Minh NhậtBABAIU20580X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Bảo VyBAFNIU21625X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Nguyệt TúBAACIU21133X32 / 40XĐạt16/10/2022
Cao Hoàng Quỳnh NhưBTFTIU20092X28 / 40XĐạt16/10/2022
Bạch Tâm PhúcIEIEIU19012X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Thảo VyBTBTIU20249X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Phương UyênBTBTIU20072X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Ngọc HânIELSIU21195X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Anh KhoaSESEIU18020X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thế ThiệnITDSIU20084X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Cao ThắngENENIU20153X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thị Ngọc TrúcBABAIU19352X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Thị Mai TrinhBAFNIU19190X32 / 40XĐạt16/10/2022
Tôn Nữ Triệu MẫnMAMAIU20037X30 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Phạm Minh KhuyênIELSIU20332030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Lê Nguyễn Bảo NgọcBABAIU21249X38 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Đặng Như ThảoBAFNIU21577X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Kim AnhBTFTIU21139036 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Thị Như QuỳnhBEBEIU22203X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tuấn LinhBEBEIU21235X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Cao Phương UyênBEBEIU22160X34 / 40XĐạt16/10/2022
NGÔ THỊ MINH CHIBAFNIU21410X34 / 40XĐạt16/10/2022
ĐINH NGỌC MINHBAFNIU21489X30 / 40XĐạt16/10/2022
Hứa Thành ĐạtBEBEIU21006X36 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Quang Thành NhânIEIEIU20013X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Hải NamMAMAIU20014X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Minh ThiENENWE21437030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Bùi Diệu ThảoIELSIU21380X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Đặng Thủy VyENENIU20088X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lương Phan Vương ThụyBEBEIU22145X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Thu HiềnBABAWE20055X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Nguyễn Thanh ThảoBTBTIU20131X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Nguyên PhươngBTBTIU21151X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Đăng KhôiITCSIU21197X26 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Công ĐịnhEEACIU21099X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức HậuBABAIu21393X32 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Trần Anh HuyBTFTIU21165X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn CầnITITIU20171X30 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Xuân SơnBABAWE21409X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thu QuỳnhBAFNIU20410X36 / 40XĐạt16/10/2022
Cao SangBTBTIU18324X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Nguyễn Quỳnh PhươngBEBEIU21108X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tiến AnhBTFTIU21137X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lâm Nguyễn Phương UyênITITIU20348X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đức AnIELSIU21065X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Diễm NgọcBTFTIU18205X32 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Kim PhụngBABAIU20589X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đậu Phan Đức DuyIELSIU21084X36 / 40XĐạt16/10/2022
Ung Hương GiangBAFNIU21032X26 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Thanh NgânIEIEIU21120X40 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thị Hương GiangBAFNIU21431038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Quốc ThôngBEBEIU21274X24 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đỗ Tú VyITITIU20125X38 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Quốc TrungBAFNIU21607X26 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Nguyễn Hoàng BảoITITIU20165X28 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Ngọc PhươngBTBTIU21091X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Minh ThưIEIEIU18126X30 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN HỒNG NHUNGIELSIU20384X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Bảo Nam SangCECEIU20019X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Nguyễn Thuỳ DươngIELSIU21281X38 / 40XĐạt16/10/2022
Quách Nguyễn Xuân HiềnBEBEIU21213X34 / 40XĐạt16/10/2022
Chu Thị Thùy LinhIELSIU21318X34 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Hồng PhúcBAFNIU20388X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Đức PhúBABAWE20208X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đỗ Kim NgânBEBEIU20221X36 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Chí BảoBEBEIU20002X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thúy DiENENIU21004X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Hoàng ĐứcITITIU21181X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Hải ĐăngBEBEIU20190X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Uyên Y XuânBTBTIU18301X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Giáng MyBAFNIU21496X38 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Thúy AnBAACIU21168X30 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Bảo Nhật MinhITITIU21243X40 / 40XĐạt16/10/2022
Ngô Mỹ DuyênBEBEIU20013X38 / 40XĐạt16/10/2022
NGÔ TRẦN HUYỀN TRÂNBEBEIU22254X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Trương Ngọc HânENENWE21331034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Trọng TiếnIELSIU21386X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Diễm TrúcBTFTIU21080X28 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Lê Trường HuyIELSIU21203X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Nguyệt MinhIELSIU21211X38 / 40XĐạt16/10/2022
Thái Ngọc MaiIELSIU21035X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hồng Ái VânBABAIU20402X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hồng Chương AnhBABAWE21353X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Hoài ThươngCECMIU21025X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Uyên ThiBAFNIU21579X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ánh Kiều DuyênBABAIU21206X40 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN THỊ NGUYỆT HUYỀNBAACIU21185X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Văn TrungBEBEIU19116X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Mai PhươngBABAIU21492X38 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Minh NhựtIELSIU21043X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng LanBEBEIU21230X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tuyết NhiBABAIU21475X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Mỹ NhungIELSIU21352X30 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Khánh HuyềnBAFNIU21456X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Linh TrangBAFNIU21602X40 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thanh VyIELSIU21061X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng ÁnhENENIU21002X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Lê Hoàng NamBABAIU20084X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Đức ĐạtITITIU21174X32 / 40XĐạt16/10/2022
Cao Hoàng AnhIELSIU20188X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Thiên NhiIELSIU21130X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Mỹ NhânIELSIU21219X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Văn ĐạtITITIU21173X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Nguyễn Xuân PhúcITITIU19042X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Hằng NgaBABAIU21243X28 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Khánh VyBABAIU19387X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đào Minh HuyITCSIU21132X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Huỳnh Minh ThôngITITIU21321X26 / 40XĐạt16/10/2022
Dương Thị Quế AnhBABAIU20490X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Bình MinhBABAIU19233X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Xuân HoànBEBEIU21215X38 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Bảo DươngENENIU21028X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Vân QuỳnhBABAIU21505028 / 40XChưa đạt16/10/2022
Hà Cao Nhật TríIELSIU21163040 / 40XChưa đạt16/10/2022
Võ Thị Như QUỲNHBABAIU21510X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Cẩm VânBABAUH21088X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Hoàng Khánh NhãENENIU19077X32 / 40XĐạt16/10/2022
Tạ Minh Gia BảoBAACIU21173X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Minh TríIELSIU19081X30 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Phương LyBABAIU21441X32 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Đoàn Minh NgânBABAIU20086X26 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Ngọc Ánh MinhENENIU21010X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phan An PhúITITIU21280X28 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Khả UyênBABAIU20620X36 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Tiến Đăng KhoaBAFNIU20314X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Cao Bảo AnhBABAIU20017X32 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thanh ThảoITDSIU20126X36 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Đào Phương ThảoBABAIU21519X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phạm Lê NgọcBAFNIU21511X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Văn Nam KhánhBEBEIU21223X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phùng Cẩm TúBABAWE21667X28 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Anh TháiBEBEIU21269X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Minh ThùyBABAIU20345X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Huỳnh Trọng HiếuBEBEIU21007X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Ngọc Ngân TâmBTBTIU21280X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Gia KhánhBABAWE21520X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phương ThảoBEBEIU21270X40 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Ngọc Chi UyênBTCEIU21075X30 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Như PhươngBEBEIU21262X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Cát TườngIEIEIU19084X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trần Thiên ÂnBTBCIU21065X28 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Hồng NgọcBTCEIU21105X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trịnh Vĩnh UyênBEBEIU21288X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Phúc Đông PhươngIELSIU21363X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trung HiếuBTBTIU21200X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Võ Minh NgọcBTBCIU21082X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trọng TínBEBEIU21169X38 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Vũ Minh ĐăngBTBCIU21044X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lương Anh VũITITIU21351X30 / 40XĐạt16/10/2022
Thái Minh ThuậnENENIU20128X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lan Hoàng MyBAFNIU20075X34 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thị Thanh PhươngBAACIU19041X32 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Khánh LinhBABAIU21233034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Đức Minh ChâuBAACIU20090X40 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Hữu ThiệnBABAWE21622X28 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Gia BáchBEBEIU21188X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đỗ Thị Phương ThanhBTBCIU21088X30 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Anh ThơBABAIU20598X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Khánh Thùy DungBAACIU20114X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Nhật MinhEEACIU21048X30 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN HOÀNG CẦMBEBEIU21177X24 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Quốc Anh KhoaBEBEIU21068X30 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Ngọc DưBTFTIU21153X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Huy Ngọc KhuêSESEIU21034X34 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Thị Hồng NhungBEBEIU21100X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Hoàn ChâuIELSIU20272X28 / 40XĐạt16/10/2022
Tạ Thị Thùy LinhBEBEIU18168X32 / 40XĐạt16/10/2022
Trương Gia BảoBEBEIU21192X40 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Hoàng Trúc NgânIELSIU21328X38 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Hồng QuangITCSIU21222X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Văn PhướcIELSIU20243X32 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Đình Quang HuyIELSIU21306X34 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thị Trúc QuỳnhIELSIU21371X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Đình Thanh QuyênBAFNIU21553X32 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thị Thu NgânIELSIU21329X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Xuân QuỳnhBTBTIU21097X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Minh NguyênBEBEIU21092X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lâm Thị Thanh NgânIELSIU21327X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Anh KiệtEEEEIU21039X36 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thanh TrúcITITIU22169X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Quốc ThắngITCSIU21232X30 / 40XĐạt16/10/2022
MAI HUY VƯƠNGBABAIU20478X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Bảo Ngọc MinhEVEVIU21006032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Hồng PhướcSESEIU21026X32 / 40XĐạt16/10/2022
La Ngọc Minh ThưBEBEIU21167X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Khắc TâmBEBEIU21268X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Kim NgânBAFNIU20358X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trịnh Thị Như QuỳnhITITIU20291X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Minh AnhBTBTIU21001X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Ngọc MỹBABAWE20087X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Vạn Thiên NgọcENENIU21065X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trịnh Minh TrangBAFNIU20446X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Chí ThịnhIELSIU21383X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Hoàng Mai QuyênBAFNIU20406X24 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Nhật Bảo TrânIELSIU20441028 / 40XChưa đạt16/10/2022
Hồ Ngọc Phương NguyênMAMAIU20041X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Đỗ Anh ThưBABAUH21078X26 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Nhã Phương UyênBAFNIU21616X32 / 40XĐạt16/10/2022
Võ Hải VânBTBTIU21272X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thị Tuyết NhiBAFNIU21522X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Đỗ Thanh ThươngIELSIU20428X36 / 40XĐạt16/10/2022
Tạ Vũ Hoàng GiangBTBCIU20081X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Tiến HưngBEBEIU22236X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Gia HânBAFNIU21439X22 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Cẩm LyIELSIU21323X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Thị Tuyết NhiENENWE20042X28 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hùynh Trúc QuânBEBEIU20238X34 / 40XĐạt16/10/2022
Tô Nguyễn Phương ThùyITITIU22225X28 / 40XĐạt16/10/2022
Huỳnh Thị Ngọc NgânENENIU19072X36 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Nguyễn Khánh AnIELSIU21251X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đặng Ngọc Vân AnhBEBEIU21183X38 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Mai LanMAMAIU21003X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hữu HảiBEBEIU21209X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Trọng NhânIELSIU20373036 / 40XChưa đạt16/10/2022
Đào Ngọc Diễm TiênBEBEIU21124X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Hồng NhungBAFNIU20381X28 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Thanh TùngITITIU20347028 / 40XChưa đạt16/10/2022
Chu Thị Thái ThanhBaaciu20155X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phan Vĩnh NghiBABAIU20091X38 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Gia HânBAFNIU21441X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Thị Nhã TúBTBTIU21266X34 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Thị Thảo TrânIELSIU20442X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Như TâmBAFNIU21565X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hải ThanhITITIU22146X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trà Văn Thanh BảoEEACIU19030X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Xuân PhướcSeseiu21014X36 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyễn Trung QuânITITUN21003034 / 40XChưa đạt16/10/2022
Lê Hoàng Gia HânBTFTIU21104038 / 40XChưa đạt16/10/2022
Phạm Hoàng Phương NguyênBTCEIU19022X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia KỳBABAIU21425X38 / 40XĐạt16/10/2022
Lý Mỹ UyênIELSIU21172X34 / 40XĐạt16/10/2022
Ngô Thiện MỹMAMAIU20013X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Công NguyênSESEIU21018X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Gia AnMAMAIU21036X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Trúc AnhBAFNIU20237X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Võ Minh HiềnBAFNIU21040X28 / 40XĐạt16/10/2022
Hồ Ngọc Phương TrinhMAMAIU21029X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Phạm Anh ThiBABAIU20469X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Như LinhBEBEIU21236X40 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trọng Như UyênENENIU21021X36 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Thị Ngọc AnhBABAIU21088X32 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Châu Hoàng QuyênCECEIU20001X36 / 40XĐạt16/10/2022
Lưu Đặng Kim CúcENENIU19042X36 / 40XĐạt16/10/2022
Mai Lê Chí BảoBTBTWE21068032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Phan Lê Nhã ChâuBAFNIU21408X40 / 40XĐạt16/10/2022
Vũ Thiên NgaBAFNIU20354X34 / 40XĐạt16/10/2022
Bùi Hữu ĐứcBEBEIU20010X30 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Trần Hồng ÁnhBABAIU20018X34 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Ngọc Lâm NhiIELSIU21344X40 / 40XĐạt16/10/2022
Phạm Thị Như QuỳnhIELSIU20406X30 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyên PhúcITCSIU21097X34 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Trọng NguyênITITIU21263030 / 40XChưa đạt16/10/2022
Hứa Ngọc QuỳnhBTCEIU19004036 / 40XChưa đạt16/10/2022
Trương Hoàn MỹBTBCIU21054X26 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Ngọc Yến PhượngBAFNIU19148X34 / 40XĐạt16/10/2022
Lê Hồng QuangITITIU20286X36 / 40XĐạt16/10/2022
Đinh Quỳnh Tường VânBABAUH21191X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Kiều AnhENENIU21083X34 / 40XĐạt16/10/2022
NGUYỄN THỊ MINH TÂMENENIU19097X34 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Lê Minh KhuêBEBEIU21227X36 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Tuấn KiệtITDSIU21055X30 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Hoàng Châu NhiBTBTUN21003X32 / 40XĐạt16/10/2022
Hoàng Minh HùngBTBTIU21205X34 / 40XĐạt16/10/2022
Đoàn Hồng NhưENENIU19080X28 / 40XĐạt16/10/2022
Trần Nguyễn Pha LêIELSIU21314X38 / 40XĐạt16/10/2022
Nguyễn Lê Quỳnh NhưBEBEIU21252032 / 40XChưa đạt16/10/2022
Nguyễn Anh ThưENENIU19103X28 / 40XĐạt16/10/2022