VPHSV – CÔNG NHẬN HĐ HSV

1. Công nhận hoạt động đơn vị:
– Thời gian: Trong vòng 07 ngày sau khi hoạt động kết thúc.
– Đơn vị nộp hồ sơ CNHĐ tại website (VP Điện tử – VP HSV)

2. Hướng dẫn thực hiện:

STTNỘI DUNGHƯ­ỚNG DẪNGHI CHÚ

Bước 1: Nộp Công nhận hoạt động 

(Tại đường dẫn bên dưới)

1.1Danh sách sinh viên tổ chức và tham gia.Đơn vị nộp danh sách dưới
dạng file Excel.
(Mau CNHD01)
Phải ghi chú SV nhận GCN hoặc giải thưởng (nếu có).
1.2Đăng bài tổng kết hoạt động trên website Đoàn – Hội.Đơn vị chuẩn bị và lưu bài đăng nháp, lấy đường dẫn tĩnh để nộp.Mỗi đơn vị được cấp tài khoản để đăng bài trên website.
1.3Nộp báo cáo đánh giá
(feedback) hoạt động của sinh viên/ người tham gia.
Đính kèm file kết quả phản
hồi dưới dạng excel.
Bắt buộc phải thực hiện khảo sát sự hài lòng của sinh viên sau mỗi hoạt động tổ chức, hình thức đơn vị tự chủ động. Số lượng người tham gia khảo sát phải đạt ít nhất 50% số người tham gia hoạt động.
1.4Nộp mẫu giấy chứng nhận tham gia hoạt động (Nếu có).Mẫu GCN phải có đầy đủ các nội dung như đã hướng dẫn. 
1.5Hình ảnh hoạt động.Đơn vị nộp 10 hình ảnh hoạt
động theo hướng dẫn trong form CNHD.
Lưu tên hình: Mã HĐ _ Tên hoạt động_Thứ tự của ảnh
(VD:PC212201_Chương trình Chộp 1.0.1_1)
Bước 2: VP HSV duyệt CNHĐ
Bước 3: Sau khi đã được duyệt CNHĐ
3.1Nộp giấy chứng nhận hoạt động đã có chữ ký của trưởng
đơn vị để HSV trường ký xác nhận, kèm danh sách SV nhận GCN.
Đơn vị có thể chỉ cấp GCN cho những SV có nhu cầu nhận GCN sau mỗi chương trình.Nộp GCN trong vòng 07 ngày sau phản hồi của VP HSV trường.
3.2HSV trường ký GCN và ra QĐ CNHĐ 7 ngày sau khi đơn vị nộp GCN.
3.3Nhận GCN đã có mộc và QĐ CNHĐ tại VP HSV trường Sau 7 ngày thông báo mà đơn vị không lên nhận GCN thì VP sẽ hủy.

MAU-CNHD01-DANH-SACH-SV-THAM-GIA

3. Hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận:
– Quy định về khổ giấy chứng nhận:

+ In khổ giấy A5: đối với GCN cho BTC/người tham gia hoạt động.
+ In khổ giấy A4: đối với GCN là Giấy khen Cuộc thi/ Giải thưởng, thành viên của đơn vị (cấp 1 năm 1 lần).
– Đơn vị có thể chỉ cấp GCN cho những SV có nhu cầu nhận GCN sau mỗi chương trình. Hình thức lấy thông tin SV cần cấp GCN do đơn vị tự quy định (form thông tin sau chương trình, form thông tin khi đăng ký, đăng ký nhận GCN khi check in..vv).
– Đơn vị chủ động in GCN theo đúng số lượng SV yêu cầu và trình ký.
– Thời gian xem theo các bước hướng dẫn

4. Thực hiện Công nhận hoạt động tại: https://tinyurl.com/CNHD2324