Tiêu chí xét SV5T cấp Thành phố năm 2022-2023

*Lưu ý: Nếu đã nộp hồ sơ xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố thì không cần nộp hồ sơ xét chọn cấp Trường.