Các giai đoạn phát triển của Đoàn trường

Thường trực Đoàn trường qua các thời kỳ

Bí thư Đoàn trường

Phó bí thư

Phó bí thư

NHIỆM KỲ I (2004 - 2007)

Thường trực Đoàn trường Nhiệm kỳ I